IVB


I.V.B.
(Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees) is een VZW die de verschillende federale en regionale beroepsverenigingen van de toelevering, productie, transformatie en distributie van Belgisch vlees en vleesproducten groepeert.

I.V.B. staat ten dienste van de productieketen van vlees en vleesproducten en spitst zich in het bijzonder toe op de bepalingen rondom het slachten, wegen en classificeren van slachtvee (runderen en varkens). I.V.B. streeft met haar werking en binnen de overlegorganen steeds naar een maximale valorisatie van de kwaliteit van Belgisch vlees en vleesproducten. Dit doet zij door dagelijks de veehouders-producenten te voorzien van slachtresultaten alsook deze resultaten steekproefsgewijs te controleren in de slachthuizen. Hierdoor tracht I.V.B. een bijdrage te leveren tot de creatie van een leefbare en duurzame vleessector waarbij er specifieke aandacht gaat naar het realiseren van meer transparantie in de vleesketen.

WAT (de vraag)

Meetgegevens komen via verschillende bronnen bij IVB binnen. De vraag omvat 2 luiken:

- Men wilt de gegevens gecontroleerd ter beschikking stellen voor rapportages.
- Automatische foutenmeldingen op correctheid van gegevens of bij ontbreken van gegevens.

HOE

De oplossing voor IVB is opgebouwd met verschillende open source tools, de kern van de oplossing is gebouwd rond de Pentaho Community Edition. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van:
- de ETL tool,
- Saiku data analyse tool

De database in gebruik is postgresSQL als tijdelijke database en een Oracle database wordt gebruikt als productiedatabase.

Als laatste onderdeel wordt er gebruik gemaakt van scripting om de verschillende tools en integratie met externe databronnen mogelijk te maken.

De gegevens die hierbij geconsolideerd worden, hebben betrekking op metingen afkomstig uit verschillende databronnen gecapteerd in de slachthuizen.

Databronnen
Er wordt een veelheid van databronnen opgevraagd, ondersteund en geconverteerd naar de Oracle productiedatabase.

De type databronnen die nu in gebruik zijn, hebben betrekking op:
- e-mail met bijlagen
- csv-bestanden ter beschikking gesteld op een centrale ftp server 
- xls-bestanden
- api uitwisseling van weegschaalgegevens

Structuur van het proces
Een overzicht van de processen waarmee de verschillende databronnen gekoppeld worden en het volledig proces geautomatiseerd werd, is hieronder beschreven. Elk uur wordt er gecontroleerd of er nieuwe gegevens ter beschikking gesteld worden.

Een centraal overzicht van de data kan ontsloten worden via Saiku. Hierbij worden samenvattingen en controles per slachthuizen gevisualiseerd.

Een automatische foutenmail wordt verzonden naar I.V.B. indien er fouten bij het transformatieproces gebeurd zijn. Deze problemen dienen manueel aangepakt en gecorrigeerd te worden, de wijze van correctie hangt nauw samen met het business proces.


Taken
De volgende taken werden uitgevoerd voor ondersteuning:


- Analyse en uitwerken van de oplossing op basis van open source componenten.
- Implementatie van het automatiseringsproces (soms wordt de detailanalyse uitgevoerd
door I.V.B. en wordt enkel de inrichting van nieuwe Pentaho transformaties door fks uitgevoerd)
- Onderhoud en ondersteuning van technische infrastructuur (eerstelijns- en tweede lijnsondersteuning van linux OS, applicatie upgrades van Pentaho en de database werd uitgevoerd en ondersteund)
- Opleiding Pentaho
- Correctief en preventief onderhoud