Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

 3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht (8) werkdagen na de levering - of binnen de termijn die in de verkoopovereenkomst is vermeld ingeval die hoger is - en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

 4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht (8) dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en nummer van de factuur te vermelden.

 5. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum. Bij het uitblijven van betaling op de vervaldag kan de leverancier van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling rentevergoeding eisen zoals bepaald in de Belgische Wet van 02.08.2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties - doch met een minimumrente van 10 % - op alle reeds vervallen maar nog niet betaalde bedragen, alsmede onmiddellijke betaling van alle andere rekeningen of wissels al dan niet vervallen, en kan de leverancier de verkoopsover­eenkomst opzeggen voor de nog niet uitgevoerde leveringen of werken, zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van elke latere vordering van de leverancier voor een schadevergoeding. Indien een rekening niet betaald is binnen acht dagen na een ingebrekestelling verstuurd per gewone brief, wordt het bedrag ervan forfaitair verhoogd met 10 % met een minimum van € 100,00 ten titel van schadevergoeding voor bijkomende lasten en kosten van de leverancier.

 6. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

 7. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het Arrondissement Hasselt bevoegd.

 8. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d. ...

 9. Wij houden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

 10. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in de forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

 11. Tenzij anders vermeld in de project-specifieke overeenkomsten gelden de hierna volgende betalingsvoorwaarden. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon en het saldo bij de oplevering of de voltooiing ervan.

 12. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

 13. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 14. In voorkomend geval worden de goederen verzonden op risico van de verkoper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.